Stravovanie detí

Škol­ské stravo­vanie zabezpečuje zdravú výživu detí v čase ich pobytu v materskej škole. 
Mater­ská škola v praxi real­izuje obsah Národ­ného pro­jektu boja proti obezite zapo­jením sa do výz­nam­ných pro­jek­tov real­i­zo­vaných s pod­porou Európskej únie :
 
Mliečny pro­gram – zabezpečuje pravidelne — kaž­do­denne prí­sun mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
Škol­ské ovo­cie – pro­gram zabezpeču­júci pravidelnú konzumá­ciu čerstvého ovo­cia a pitie 100% — ných ovoc­ných štiav počas pobytu detí v materskej škole.
 
Odhlaso­vanie zo stravy :
 
Rodič odhla­suje svoje dieťa zo stravy :
- dieťa sa odhlasuje cez internet v novom programe ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ online  alebo tele­fon­icky na č. t. 043/4239101 a to denne do 7.00 hod. 
 
Rodič, ktorý včas svoje dieťa neodhlási si môže obed vyzd­vi­h­núť do pri­ne­seného obedára do 12.30 hod. prís­lušného dňa v materskej škole.
Na neodhlásené dni ostáva dieťa na stravu prih­lásené!
 

 

Novinky

08.07.2020 09:44
V zmysle § 2 ods.6...
24.06.2020 12:06
Vážení rodičia, od...
19.06.2020 17:03
Informácia k platbe...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin
043 4239101 druzstevna.ms@gmail.com