Koncepcia školy

 

 

 

 

                   Koncepcia rozvoja materskej školy

                     na obdobie rokov 2015 - 2019

              Materská škola, Ul. družstevná 10 v Martine                      

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka  Agricolová

 

 

 

 

 

 

1. Analýza obdobia rokov 2009 – 2014

 

V predchádzajúcom päťročnom období došlo k veľmi významným pozitívnym zmenám v smerovaní  a existencii školy. Došlo k posilneniu jej pozície v rámci konkurencie v mestskej  časti, aktívne komunikuje s rodičovskou komunitou a verejnosťou.

 

1. Neustále sa zvyšoval na základe referencií a ponúkaného programu školy počet detí, došlo k znovuotvoreniu štvrtej triedy  a po jej otvorení počet detí narastal postupne od 87 až po súčasných 103, pričom narastá aj počet detí, ktoré pre kapacitnú naplnenosť nemôžu byť prijaté.

2. Zásadnú zmenu v programovom smerovaní školy znamenalo nadviazanie spolupráce v šk. roku 2011-12 s Nadáciou Volkswagen a.s. Slovakia, s ktorou v rámci úspešnej spolupráce sme otvorili bilingválnu triedu s vyučovacím jazykom  nemeckým, druhú na Slovensku. Ďalším významným momentom je v rámci tejto spolupráce realizovanie Technického konceptu  v školskom  roku 2013-14.

3. Pretrvávala sociálna stabilita pedagogického kolektívu, učiteľky podporované vedením školy dosiahli úspechy v ďalšom pedagogickom vzdelávaní a kontinuálnom vzdelávaní, ktorého výsledky sa odrážajú priaznivo v ich práci, zvyšovaní úrovne pedagogického procesu a  pôsobenia ako aj ich osobnostného rastu.

4. V období posledných piatich rokov významným spôsobom pokračoval proces materiálno-technickej obnovy školy .  Z najväčších investícií :

- dokončenie výmeny vybavenia tried – nábytok, stoličky, stoly, koberce

- dokončenie výmeny vybavenia spální – lehátka, úložné priestory, stoličky

-dokončenie výmeny  okien, pokračujúca postupná obmena dverí,

- vybudovanie detského ihriska v školskej záhrade

- rekonštrukcia   terasy a jej vybavenie,

- vybudovanie triedy pre bilingválne vyučovanie,

- vybavenie tried interaktívnymi učebnými pomôckami,

- obnova materiálneho vybavenia školskej kuchyne.

 

 

2. Formulovanie strategickej vízie :

 

Budovanie materskej školy ako otvorenej society , v ktorej celá komunita pomáha deťom uplatniť svoje možnosti a v ktorej sú deti aktívnymi účastníkmi učebného procesu.

 

3. Strategické ciele rozvoja školy :

1. Využívať  poznatky o vývine dieťaťa, vzťahy s deťmi a ich rodinami a plánovanie  výchovno-vzdelávacieho programu zameraného na dieťa, na uspokojovanie jeho špecifických  individuálnych potrieb, záujmov a schopností dieťaťa.

2. Zostavovať a zavádzať rôzne stratégie, aby v deťoch podporili inovatívnosť, tvorivosť, nezávislé bádanie, sociálnu spoluprácu a poznávanie aj medzi viacerými disciplínami navzájom.

3. Napĺňať komplexnosť kľúčových kompetencií v zmysle Európskeho referenčného rámca o druhú v poradí najvýznamnejšiu – komunikácia  v cudzom jazyku.

4. Vytvoriť úzky partnerský vzťah učitelia – rodina, ktorý optimálne podporuje učenie a vývinové potreby detí a je súčasne podporou začleňovania rodičov a komunity do výchovy a vzdelávania detí.

 

4.   Dlhodobé ciele rozvoja školy :

4.1.Výchovno-vzdelávací proces :

Ľudské a detské práva

 V Školskom vzdelávacom programe neustále aktualizovať, dopĺňať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie..

Realizácia :

1. Výchovu k ľudským právam usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.

2. Vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a implementáciu tejto problematiky zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny.

3. Posunúť oboznamovanie detí o ľudských právach z úrovne poznatkov na úroveň aplikácie a klásť dôraz  najmä na správanie a zodpovednosť za svoje činy.

4. Aktivizovať deti v oblasti výchovy k ľudským právam primeranými a aktivizujúcimi formami činnosti – výtvarné činnosti, návštevy tematických výstav a pod.

5. Vytvárať na škole priaznivé multikultúrne prostredie prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu poznávania jednotlivých kultúr a porozumenia týmto kultúram.

Cudzie jazyky

Vybudovať u detí ako občanov Európskej únie základy celoživotnej kompetencie komunikácie v cudzom jazyku , ako jednej z najdôležitejších kompetencií v rozvoji osobnosti už dieťaťa predškolského veku a to aj v zmysle Európskeho referenčného rámca..Pri vyučovaní cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby.

Realizácia :

1. Vyučovanie cudzieho jazyka realizovať formou projektového vyučovania, prepojením na okolitý skutočný svet , uplatňovať lingvomotorickú metódu, hru ako didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, rolové úlohy.

2. Eliminovať memorovanie a sústrediť sa na rozvoj jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa dieťaťa a typ inteligencie

3.. Spolupracovať pri zabezpečovaní metodických materiálov a pomôcok ako aj pri ďalšom odbornom a pedagogicko – metodickom vzdelávaní s Nadáciou Volkswagen Slovakia a.s., s Goethe Institut /-om/ v Bratislave, s partnerskými materskými školami vo Wolsburgu a v Bratislave.

Zdravý životný štýl

Príťažlivými formami pohybovej aktivity, pestrým obsahom realizácie pobytov vonku utvárať u detí základy celoživotného  pozitívneho postoja k svojmu zdraviu i zdraviu iných a pohybovej aktivite a športovým aktivitám ako základu zdravého životného štýlu.

Realizácia :

1. Pokračovať v budovaní detského ihriska v priestoroch školskej záhrady a terasy hrovými prvkami a súbormi podporujúcimi a podnecujúcimi deti k pohybovej aktivite, k vytvoreniu základov pre celoživotnú potrebu telesnej aktivity a pohybu jedinca.

2. Vzbudzovať u detí záujem o pohybové aktivity a zdravú fyzickú súťaživosť účasťou a prezentáciou detí na regionálnych a okresných súťažiach – Martinské olympijské hviezdičky, Detský trojboj.

3. Pri vytváraní povedomia o zdravom životnom štýle, ochrane svojho zdravia pokračovať v doterajšej úspešnej spolupráci tvorivými aktivitami s odborníkmi – RÚVZ, Jesseniova lekárska fakulta – Klub medikov a pod.

4. Organizovať pohybové aktivity a činnosti so zapojením rodičovskej verejnosti – Deň otcov, MDD a pod..

5. Pripravovať deťom pravidelnú ponuku nadštandardných aktivít v rozvoji ich pohybových zručností a schopností – lyžiarske, korčuliarske, plavecké kurzy.

Informačné a komunikačné technológie :

Vytvárať v materskej škole  priaznivé prostredie pre rozvoj kompetencií detí v tejto oblasti. Viesť deti k chápaniu využívania týchto technológií ako zdroja poznania a inovatívnej formy učenia a učenia sa .

Realizácia :

1. Umožniť deťom oboznámiť sa a získať elementárne zručnosti v práci s informačnými technológiami.

2. Umožniť deťom zoznámiť a získavať nové poznatky využívaním interaktívnych učebných pomôcok – interaktívne tabule, interaktívne knihy  a pod..

3. Vytvárať v materskej škole databázu softvérových edukačných programov pre deti.

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

Rozvíjať výchovno – vzdelávaciu činnosť detí s  dôrazom na environmentálnu výchovu v zmysle Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie .

Realizácia :

1. K environmentálnym témam smerovať prevažnú väčšinu  cieľov v organizačnej forme pobyt vonku.

2. Zapájať aktívne  - praktickými činnosťami s viditeľnými výsledkami deti do ochrany, úpravy a tvorby svojho najbližšieho životného prostredia.

3. Využitím rôznorodých foriem v rámci edukačných aktivít viesť deti k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

Predčitateľská a čitateľská gramotnosť

Uplatňovaním špecifických metód rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením ako dôležitého predpokladu úspešného „školského „učenia sa.

Realizácia :

1. Využívať špecifické metódy tvorivej dramatiky, dramatizácie deťmi i učiteľkami na škole, spolupracovať s profesionálnymi inštitúciami  a s rodinou pri jej návrate ku knihe do života rodiny.

2. Pokračovať v úspešnej dlhoročnej spolupráci s Turčianskou knižnicou, prostredníctvom ktorej si deti budujú aktívne svoj celoživotný postoj k slovesnému umeniu.

3. Naďalej spolupracovať s CPPP pri depistáži a následnej vhodnej forme logopedickej starostlivosti na škole.

 

4.2 Osobnostný rozvoj zamestnancov materskej školy

Viesť, motivovať a koordinovať celý kolektív zamestnancov, najmä pedagogických  k ďalšiemu vzdelávaniu, zvyšovaniu kvalifikácie a následnému účinnému prenášaniu poznatkov a skúseností do praxe.

Realizácia :

1. Vytvárať vhodné organizačné podmienky pre účasť učiteliek na ďalších formách vzdelávania

2. Podporovať  záujem učiteliek o ďalší kariérny rast zabezpečovaním prísunu informácií v tejto oblasti, morálne, nenárokovými zložkami mzdy a udeľovaním kariérnych pozícií oceňovať výsledky ich sebavzdelávania a osobnostného rastu.

3.Venovať významnú pozornosť činnosti Metodického združenia na škole, orientovať jeho činnosť na efekty v priamej pedagogickej činnosti s praktickými ukážkami činnosti.

4. Vyžadovať pedagogický prístup, ktorý sa opiera o tvorivo – humanistickú výchovu.

5. Motivovať učiteľky, aby využívali moderné a inovatívne formy a metódy vyučovania, napr. materiálnym vybavením a modernizáciou učebných pomôcok.

6. Žiadať v pedagogickom procese uplatňovať zdôrazňovaný princíp aktivity dieťaťa.

7. Aktívne sa zapájať do tvorby Školského vzdelávacieho programu ako súčasť tímu.

8. Zabezpečovať v odbornom raste pedagógov školy aj printové médiá, permanentne aktualizovať učiteľskú knižnicu.

 

Budovanie kultúry  školy – jej pozitívnej klímy a demokratického štýlu riadenia ako spoločenskej energie napredovania v škole

Realizácia :

1. Umožňovať, aby sa na riadení školy a rozhodovaní zúčastňovali všetci zamestnanci školy v zmysle svojich rozhodovacích kompetencií / napr. Pedagogická rada v zmysle Rokovacieho poriadku /.

2. Považovať za významného partnera v živote školy,  v riešení aktuálnych otázok a problémov Radu školy a Rodičovské združenie.

3. Zabezpečovať všetkým zamestnancom školy prísun informácií a vytvárať podmienky pre ich uplatňovanie na základného spoločného posudzovania..

4. Vytvárať také podmienky a prostredie, aby sa zamestnanci mohli bez stresu venovať svojej práci.

5. Rešpektovať slobodu pedagóga.

6. Žiadať, aby všetci zamestnanci školy svojimi postojmi zastupovali záujmy školy, vytvárali jej dobré meno na verejnosti, pestovali pozitívne medziľudské vzťahy nielen medzi sebou, ale i smerom k partnerom školy.

4.3 Spolupráca s rodinou, zriaďovateľom, ostatnými inštitúciami

4.3.1.V oblasti spolupráce s rodinou má materská škola garantovať rodičovské záujmy v týchto oblastiach :

 Odborno – poradenská pomoc rodine

Realizácia :

1. Poskytovať poradenský servis vo veciach výchovy a vzdelávania podľa potreby

2.Poskytovať rodine konzultácie – ako príklady a zásady správneho vedenia aj možnosťou vstupu a zapojenia rodičov samotných do výchovno – vzdelávacieho procesu

3. Aktuálne informovať rodičovskú verejnosť o platnej legislatíve pre materské školy a organizačnom usporiadaní života a dňa detí v MŠ

 Účasť na živote školy vo vzdelávacích, kultúrnospoločenských a športových aktivitách.

Realizácia :

1. Aktívne zapájať rodičov do diania školy ich aktívnym prístupom v priamej organizácii podujatí

2.Pripravovať pre deti s rodičmi spoločné tvorivé dielne – napr. pri príležitosti Vianoc, Veľkej noci  pod., organizovať spoločné športové podujatia., organizovať spoločné spoločenské udalosti školy – napr. karnevaly, rozlúčkové besiedky a pod.

3. Aktívne spolupracovať s Rodičovským združením a zástupcami rodičov v Rade školy.

 Prezentácia školy na verejnosti

Realizácia :

1. Informovať rodičov o koncepcii, filozofii vzdelávacieho programu školy, správach o výsledkoch výchovno- vzdelávacej činnosti školy, o možnosti vyjadrovať sa k základnej právnej normy fungovania školy – Školskému poriadku, oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom školy.

2.Pripravovať pre rodičovskú verejnosť „otvorené hodiny „

3. Prezentovať výsledky školy na kultúrno-spoločenských udalostiach – prehliadky, súťaže.

4. Medializovať prácu pedagógov, detí a výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu v škole.

5. Aktualizovať web stránku školy a tým približovať jej život rodičovskej ako aj ostatnej verejnosti.

 

4.3.2. V oblasti spolupráce so základnou školou je materská škola iniciátorkou plánu spolupráce so ZŠ.

Za hlavný cieľ tejto spolupráce považujem vytváranie plynulého a prirodzeného, teda nestresujúceho prechodu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Realizácia :

1. Oboznámiť pedagógov základnej školy s koncepciou materskej školy, jej programovými dokumentmi, výsledkami práce.

2. Zabezpečovať lepšiu adaptáciu detí na nové prostredie oboznamovaním s priestormi základnej školy, aktívnou a priamou účasťou na vyučovacích hodinách v škole a na spoločných aktivitách organizovaných v priestoroch základnej školy.

3.Zabezpečiť aktívnu spoluprácu pedagógov MŠ a 1.ročníka ZŠ, a to aj v oblasti spolupráce a informovanosti rodičov.

 

4.3.3.Spolupráca so zriaďovateľom ako strategickým partnerom má základný význam pre funkciu a chod školy. Materská škola sa musí zaujímať o miestnu politiku, zámery mesta v oblasti školstva.

Realizácia :

 

 

1. Materská škola cez výzvy k rôznym spoločenským, kultúrnym a športovým aktivitám sa zapája a zúčastňuje na živote v meste a súčasne tak prezentuje škola výsledky svojej práce pred širokou verejnosťou.

2. Cez volených zástupcov delegovaných mestom do Rady školy mať právo zasahovať svojimi doporučeniami a návrhmi do školskej problematiky v meste.

4.3.4. Spolupráca s ostatnými inštitúciami :

Realizácia :

 1. Dotýka sa partnerov školy podieľajúcich sa priamo svojou obsahovou ponukou na dopĺňaní obsahu ŠkVP a  aktívnou realizáciou tohto obsahu v podmienkach, ktoré pripravujú pre deti materskej školy :

MHC Martin,  Fatra-Ski, Turčianska knižnica, SKD Martin, RÚVZ Martin, JLF v Martine, Hvezdáreň pri Gymnáziu V.P.T. v Martine.

2. Ďalej sa jedná o inštitúcie zabezpečujúce ponuku nadštandardných aktivít v rámci krúžkovej činnosti detí :

SZUŠ – Bratislava, SCVČ Juniorklub.

3. Inštitúcie zabezpečujúce odbornú spoluprácu, najmä v oblasti pedagogického diagnostikovania : Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Martine.

 

4.4. Materiálne zabezpečenie a jeho ekonomické krytie

Starostlivosti o materiálne a technické zabezpečenie patrí významné miesto v riadiacej práci v škole , nakoľko pôsobí významnou mierou na vytváranie  celkovej klímy a kultúry školy, ktorá determinuje aj celý pedagogický proces a jeho výsledky . Motivuje učiteľov a deti k dosahovaniu priaznivých výsledkov , umožňuje im napĺňať ich očakávania a pedagógom  realizovať ich predstavy o modernom vyučovaní.

Úlohy pre nasledujúce obdobie :

1. Technicky dobudovať areál školskej záhrady – chodníky, lavičky...

2. Postupne v ďalších triedach rekonštruovať priestor chodieb a úložných priestorov v nich,

3. Dokončiť rekonštrukciu sociálnych zariadení pre zamestnancov,

4. Vytvoriť trvalú výsadbu rastlín pri vstupoch na terasách pri vstupoch do budov,

5. Pokračovať v modernizácii vybavenia progresívnymi a inovatívnymi učebnými pomôckami a hrami,

6. Pokračovať v modernizácii materiálneho vybavenia školskej kuchyne.

Ekonomické krytie realizácie zámerov koncepcie nad rámec pravidelných dotácií a vlastných zdrojov predstavujúcich čiastočnú úhradu výdavkov školy zákonnými zástupcami detí je v praxi materskej školy pomerne ťažké. Aj napriek tomu sa podarilo získať pre školu významného sponzora, tak ako je to v dnešnej dobe už našťastie príznačné pre veľké nadnárodné spoločnosti, s príkladným záujmom  o výchovu a vzdelávanie ďalších generácií. Vzhľadom na výsledky práce školy a vzájomnú spoluprácu  je možné počítať s touto podporou aj naďalej.

Za  vhodné v tejto oblasti by som považovala aj rozličné akcie v oblasti tzv. public relations, ktorými škola zvyšuje svoju prestíž a imidž. Na verejnosti takto zviditeľnená škola má pri získavaní ďalších finančných prostriedkov výhodnejšiu pozíciu. Ide konkrétne o  :

-vydávanie letáčikov, brožúr – najmä však školského časopisu,

-organizovanie burzy nápadov, či tvorivých dielní s predajom hotových výrobkov,

-organizovanie akcií školy – vlastné divadelné predstavenia  a vystúpenia detí.

 

Koncepcia rozvoja školy – to je premýšľanie o budúcnosti  školy, ktorému by riaditeľka mala venovať podstatnú časť svojho pracovného času. Riaditeľka musí byť flexibilná, prispôsobovať svoje myslenie novým veciam, nesústreďovať sa na detaily a sledovať veci v celej šírke aspektov a pohľadov. Plánovacia a riadiaca činnosť riadiaceho zamestnanca je prácou tvrdou, vyžadujúcou tvorivosť, fantáziu, trpezlivosť, schopnosť pracovať s ľuďmi, avšak poskytujúca vzrušujúce objavovanie ľudského potenciálu a možnosť profesijného individuálneho rastu.

Novinky

08.07.2020 09:44
V zmysle § 2 ods.6...
24.06.2020 12:06
Vážení rodičia, od...
19.06.2020 17:03
Informácia k platbe...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin
043 4239101 druzstevna.ms@gmail.com